Friday, October 21, 2011

Diwali Faraal Ladoo poem

Soft boondi ladoos
लाडू जणू  बोल  गोल
धक्का  दिल्यास  रोक-एंड-रोल 
लडूमध्ये साजुक  तूप
लाडू देते  शक्ति  खूप 

लडूमध्ये  वेलदोडे 
बादाम-काजुचे टुकड़े 
संगे त्यात चारोली 
लडूला लज्जत  आली 

लाडलाड  लाड  लडू गोद 
त्याची  केली  तोड़म तोड़
लाडू  खला  गोड़ोबा
लाडू  माझा लाडोबा

Written by Prakash Teredesai (Diwali Faraal, Amol Prakashan, Pune)
Diwali Faraal types & how to make them

No comments:

Post a Comment