Tuesday, April 23, 2013

Shri Hanuman aartis in Marathi

The following aartis are those for Shri Hanuman (also known as Shri Maruti). The first is Satraane Udaane aarti in Marathi and the second is Kotichya Koti aarti in Marathi.

Satraane Udaane aarti

श्रीमारुतीच्या आरत्या 
 
सत्राणें उड्डाणे हुंकार वदनी | 
करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनी | 
कडाडिले ब्रह्माड धोका त्रिभुवनी | 
सुखर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी | | १ | | 
जय देव जय देव जय श्रीहनुमंता तुमचेनी प्रसादे न भिये कृतांता | | ध्रु *| | 
दुमदुमली पाताळे उठिला प्रतिशब्द | 
थरथरिला धरणीधर मानिला खेद | 
कडकडिले  पर्वत उडुगणउच्छेद | 
रामी रामदासा शक्तीचा बोध | | २ | | जय देव * | |

--------------------------------------------
 
 
 Kotichya Koti aarti 

कोटीच्या कोटी गगनी उडाला | 
अचपळ चंचल द्रोनाचळ घेउनिया आला | 
आला गेला आला कामा बहुताला | 
वनरकटका चुटका लावुनिया गेला | | १ | | 
जय देव जय देव श्रीबलभीमा | 
आरती ओवाळू सुंदर गुणसीमा | | धृ *| |  
उत्कट बळ ते तुंबळ खळबळली सेना | 
चळवळ करितां त्याची तुळणा दिसेना | 
उदळ किर्ति तेथे मन हे बेसेना | 
दास म्हणे न कळे मोठा की साना | | २ | | जय देव *| | 

No comments:

Post a Comment