Friday, September 7, 2012

Haritalika Aarti in Marathi

When Goddess Parvati is worshiped on the day of Haritalika puja, a special aarti is done. 

The Marathi words of the Haritalika puja aarti are as given below
हरितालिकेची आरती
  
जयदेवी हरितालिके सखी पार्वती अंबिके ।
आरती ओवाळीत ज्ञानदीपकळिके ।।ध्रु *।।
  हरअर्धांगी  वससी ।
       जासी यज्ञा माहेरासी ।
       तेथे अपमान पावसी ।
यज्ञकुंडी गुप्त होसी ।। १ ।। जय देवी *।।
रिघसी हिमाद्रिच्या पोटी ।
कन्या होसी तू गोमटी ।
उग्र तपक्ष्चर्या   मोठी ।
आचरसी  उठाउठी ।। २ ।। जय देवी *।।
तपपंचाग्निसाधने ।
धूम्रपानें अधोवदनें केली बहू उशोषणे ।
शंभू भ्रताराकारणे ।। ३ ।। जय देवी * ।।
लीला दाखविसी द्रुष्टी ।
हे व्रत करिसी लोकांसाठी ।
पुन्हा वरिसी धूर्जटी ।
मज रक्षावे संकटी ।। ४ ।। जय देवी * ।।
काय वर्णू तव गुण ।
अल्पमती नारायण ।
मातें दाखवी चरण ।
चूकवावे जन्ममरण ।। ५ ।। जय देवी *।।

Learn about the Haritalika Puja: हरितालिकेची पूजा 

No comments:

Post a Comment